Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nem árt tudni

2010.03.06

1. §

VISELKEDÉSI ELVEK

 

(1) A DVKLSZ, a sportszervezetek, alapközösségek valamint labdarúgóik, sportszakembereik

és tagjaik a labdarúgással összefüggő tevékenységük során a lojalitás, a tisztesség és a

sportszerűség elvei szerint kötelesek viselkedni.

(2) A labdarúgó mérkőzések nem sport jellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a

sportszerűség megszegésének minősül.

2.§

A FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA

 

(1) A Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DVKLSZ) Fegyelmi

Szabályzatának (továbbiakban: FSZ) célja, hogy:

a) hatékonyan és gyorsan védje a játékban, a labdarúgás irányításában, szervezésében,

lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a magyar labdarúgó sportág rendjét

és tisztaságát; a 2.§ (1.) b pontban foglaltak alkalmazásával;

b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a labdarúgás verseny- és játékszabályait, a

labdarúgással összefüggő egyéb szabályokat, illetve a DVKLSZ határozatait;

c) ösztönözze a labdarúgókat a játékfegyelem megtartására, a sportszervezetével, a

labdarúgótársaival, az ellenfél labdarúgóival, a játékvezetőkkel, sportvezetőkkel, valamint a

közönséggel szembeni sportszerű magatartásra, a Fair Play elvének betartására

d) nevelje a labdarúgókat arra, hogy a mérkőzéseken a játékszabályoknak és azok

szellemének megfelelően versenyezzenek;

e) a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú fegyelmi

büntetést.

(2) A FSZ feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek,

továbbá, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi eljárás lefolytatása után milyen

tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben részesíthető.

3. §

FELELŐSSÉG

 

(1) Az Alapközösségek, sportszervezetek /úgy a hazai, mint a vendég/ felelősséggel tartoznak

a labdarúgóik, sportszakembereik, tagjaik, szurkolóik és minden egyéb a mérkőzésen a

sportszervezet felkérésére feladatot ellátó személyek viselkedéséért.

(2) A két sportszervezet vezetője együtt felelős a rend és a biztonság fenntartásáért a

sportlétesítmény területén a mérkőzések előtti, alatti és utáni időszakában.

Bárminemű szabályszegésért felelősek, és felelősségre vonhatók, fegyelmi büntetéssel

sújthatók.

2

4.§

AZ FSZ IDŐBELI HATÁLYA

 

(1) A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni.

(2) Ha a cselekmény elbíráláskor már új FSZ van hatályban, amely szerint az elkövetett

cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint fegyelmi

vétség után enyhébb büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új FSZ-t kell alkalmazni a

hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is.

5.§

AZ FSZ SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

 

(1) Az FSZ hatálya kiterjed a DVKLSZ alapközösségeire sportszervezeteire, a labdarúgókra,

a sportszakemberekre és a mérkőzéseken résztvevőkre a DVKLSZ Alapszabálya,

szabályzatai, döntései és az International Board (IFAB) játékszabályai alapján.

(2) Az FSZ-t kell alkalmazni:

a) a DVKLSZ-re

b) a DVKLSZ Nyilvántartási Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint igazolt, átigazolt

illetve minden olyan labdarúgóra, aki bármilyen mérkőzésen bárhol részt vesz hivatalos

mérkőzésen, a DVKLSZ képviseletében

c) a labdarúgó szakosztállyal rendelkező sportszervezetre, labdarúgó sportszervezetre,

labdarúgó sportvállalkozásra, klubra, labdarúgó szakosztályra, alkalmi csapatra (a

továbbiakban együtt: sportszervezet);

d) a sportágban tevékenykedő sportszakemberekre.

Sportszakembernek minősül:

- a sportszervezet tisztségviselői, sportszervezet tagja, a nevezési lapon hivatalos

képviselőként megjelölt személy, csapatvezető, szakmai igazgató és egyéb alkalmazott

(együtt: sportvezető)

- a Játékvezetői Bizottság (továbbiakban: JB) által kiküldött játékvezető, játékvezető

asszisztens, tartalék játékvezető és játékvezető ellenőr (a továbbiakban együtt: játékvezető);

- a labdarúgó mérkőzés alkalmával a kispadon helyet foglalók továbbá a mérkőzés

lebonyolításában megbízás alapján közreműködők (a továbbiakban együttesen: a mérkőzés

közreműködő);

- a DVKLSZ választott tagja és/vagy a labdarúgás területén hivatalos feladatot ellátó, vagy

megbízást teljesítő személy - pl. szövetségi ellenőr -(mind együtt: tisztségviselő).

(3) Az FSZ-t kell alkalmazni a DVKLSZ és a sportszervezetei által rendezett labdarúgó

mérkőzésen, edzőmérkőzésen, edzőtáborozáson elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is.

II. fejezet

A FEGYELMI VÉTSÉG

6.§

FEGYELMI VÉTSÉG

 

Bárki, aki nyilvánosan becsmérel, diszkriminál vagy rossz hírbe hoz valakit rágalmazó

módon, vagy faj, bőrszín, nyelv, vallás vagy etnikai hovatartozás miatt, vagy bármilyen egyéb

diszkrimináló és/vagy lenéző cselekedetet követ el fegyelmi felelősségre kell vonni.

(1) Fegyelmi vétség az a cselekmény vagy mulasztás, amelyre az FSZ büntetés kiszabását

rendeli el.

3

(2) Labdarúgó részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:

a) sportszerűtlen magatartást tanúsít;

b) a labdarúgás játékszabályait megsérti;

c) félrevezet, megtéveszt;

d) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak

jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;

e) a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, felhasznál, vagy ezek valamelyikét

megkísérli;

f) a DVKLSZ alapszabályát, versenykiírását, , nyilvántartási- igazolási és átigazolási-,

létesítményi és pályarend-, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket, a

határozatokat, döntéseket nem hajtja végre;

g) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert szed vagy módszert alkalmaz

(doppingol), illetőleg annak alkalmazásában közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy

ezekre ajánlkozik;

h) bűncselekményt követ el.

(3) Sportszakember részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:

a) sportszakemberhez nem méltó magatartást tanúsít;

b) magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak

jogtalan előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;

c) a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, felhasznál, vagy ezek valamelyikét

megkísérli;

d) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó módszer alkalmazásában

közreműködik, segítséget nyújt, arra rábír, vagy ezekre ajánlkozik;

e) a DVKLSZ alapszabályát, versenykiírását, játékszabályait, nyilvántartási- igazolási és

átigazolási-, pályarend-, dopping- illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket,

vétkesen megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre;

f) bűncselekményt követ el.

(4) Sportszervezet részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha:

a) a FIFA, UEFA vagy az DVKLSZ alapszabályát, versenyszabályzatát, versenykiírását,

játékszabályait, nyilvántartási- igazolási és átigazolási-, sportlétesítményi előírások-, doppingilletve

egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket, vétkesen megszegi, a határozatokat,

döntéseket nem hajtja végre;

b) a sportszervezet labdarúgója, sportszakembere, tagja, súlyosan sportszerűtlen módon

viselkedik;

c) a játékvezető a mérkőzés folyamán többször is fegyelmezte a játékosokat, akik ennek

ellenére tovább folytatják a sportszerűtlen viselkedést;

d) a csapat tiltakozásul elhagyja a pályát, vagy megtagadja a mérkőzés folytatását;

e) nincs biztosítva a rend a sportlétesítmény területén a mérkőzés előtt, alatt és után, és főként

akkor, ha:

- a valamely csapathoz tartozók hangosan, diszkriminatív kifejezéseket használnak,

- bemennek, vagy kísérletet tesznek arra, hogy bemenjenek a pályára;

f) DVKLSZ-el szembeni kötelezettséget elmulasztja;

g) szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget,

egyoldalúan módosítja azt;

h) a labdarúgással kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, felhasznál, vagy ezek valamelyikét

megkísérli;

i) az ellenőrzést hátráltatja, megakadályozza;

j) félrevezet, megtéveszt;

4

k) sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan előnyt nyújt, valamint

ezek bármelyikére kísérletet tesz;

(5) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni:

a) labdarúgóval szemben;

b) sportszakemberrel szemben;

c) sportszervezettel szemben;

III. fejezet

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK

7.§

A FEGYELMI BÜNTETÉS CÉLJA

 

A fegyelmi büntetés célja - a labdarúgó sport rendjének és tisztaságának védelme érdekében -

a fegyelmi vétséget elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a sportág

versenyrendszerének résztvevője fegyelmi vétséget kövessen el.

8.§

FEGYELMI BÜNTETÉSEK

 

(SZIGORÚSÁGI SORRENDBEN)

(1)

A) A labdarúgó fegyelmi büntetése lehet:

a) írásbeli megrovás (kiállítás, játékvezetői feljelentés esetén nem alkalmazható);

b) eltiltás egy bajnoki-, kupa-, torna mérkőzéstől - fegyelmi eljárás nélkül, automatikusan- a

3. sárgalappal történt figyelmeztetés után, a Versenykiírásnak megfelelően - a labdarúgó

átigazolásakor a le nem töltött fegyelmi büntetés vonatkozásában is ezen előírások szerint kell

eljárni.

c) eltiltás a labdarúgó mérkőzésektől meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre szólhat. Az

időre szóló eltiltás ideje alatt a labdarúgó a sportág egyetlen szakágának bajnoki-, kupa-,

torna-, nemzetközi- és hivatalos felkészülési mérkőzésén sem szerepelhet, továbbá az 1

hónapnál hosszabb idejű eltiltás esetén a versenyengedélyét be kell vonni.

d) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat megsértése esetén az átigazolásból

történő kizárás;

B) A labdarúgó kötelező fegyelmi büntetései:

/Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásakor a büntetés mértéke eltiltás/

 

a) legalább egy mérkőzésre, vagy ennek megfelelő időre, ha : kiállították, vagy a játékvezetői

és/vagy ellenőri feljelentés oka:

- durva játék

- a játékvezető döntéseinek ismételt kifogása,

- sportszerűtlen viselkedés,

- az ellenfél, vagy más, a mérkőzésen jelen lévő személy inzultálása,

- egyéb sportszerűtlenség;

b) legalább két mérkőzésre vagy ennek megfelelő időre, ha a kiállítás, vagy a játékvezetői

és/vagy ellenőri feljelentés oka a játékvezető zaklatása, inzultálása;

c) legalább két éves időtartamra, ha a kiállítás, vagy a játékvezetői és/vagy ellenőri feljelentés

oka mert tettleg bántalmaz játékosokat vagy a mérkőzésen jelenlévő egyéb személyeket;

(2) A labdarúgó meghatározott időre szóló eltiltásánál figyelembe kell venni a nyári és téli

bajnoki szünet időtartamát, amely az eltiltási időbe nem számít bele.

5

(3) A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet:

a) írásbeli megrovás;

b) eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan meghatározott számú mérkőzésre;

c) eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől

meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre;

d) eltiltás a DVKLSZ-en belüli tevékenységtől legfeljebb 5 évre;

(4) A sportszervezet sportfegyelmi büntetése lehet:

a) írásbeli figyelmeztetés,

b) szövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés meghatározott

számú mérkőzésre;

c) a mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése, az eredmény megállapítása -

három pont - három-nullás gólkülönbséggel a vétlen fél javára,

d) büntetőpontok megállapítása (meghatározott számú fordulóra /mérkőzésre/, egyszeri

alkalommal vagy fordulónkénti mérkőzésenként) meghatározott feltétel teljesüléséig, mely

nem haladhatja meg a versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki pontok egynegyedét;

- Büntetőpontot az alábbi esetekben kötelező megállapítani:

- amikor a DVKLSZ Versenykiírás elrendeli,

- a sportszervezet az esedékes pénzbefizetést határidőre nem fizeti be,

e) labdarúgó igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása legfeljebb kétévi időtartamra;

f) a versenyrendszerből (vegyes-nyílt, amatőr) történő kizárás legfeljebb egy évre;

g) amatőr bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb százezer forint pénzbüntetés.

A pénzbüntetés a meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A

meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók.

(5) A labdarúgó mérkőzés előtt vagy után elkövetett fegyelmi vétségre a mérkőzés ideje alatt

elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6) A fegyelmi büntetések labdarúgóval és sportszakemberrel szemben együttesen nem

alkalmazhatók, kivéve a konkrétan meghatározottakat.

(7) Amennyiben a sportfegyelmi büntetésben részesített személy - a sportfegyelmi büntetés

hatálya alatt - újabb fegyelmi vétséget követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés ismét

kiszabható.

(8) Egy adott fegyelmi vétség elkövetéséért csak egy alkalommal indítható fegyelmi eljárás.

(9) Bárki, aki nyilvánosan becsmérel, diszkriminál vagy rossz hírbe hoz valakit rágalmazó

módon, vagy faj, bőrszín, nyelv, vallás vagy etnikai hovatartozás miatt, vagy bármilyen egyéb

diszkrimináló és/vagy lenéző cselekedetet követ el legalább 5 mérkőzésre szóló eltiltásban

kell részesíteni, és - amennyiben a szabályzat lehetőséget biztosít – pénzbüntetésben

részesíteni.

Amennyiben a becsmérlő, diszkrimináló, lenéző tettet labdarúgó /játékos/, szövetségi vagy

sportszervezeti vezető követi el akkor az érintett csapattól, amennyiben azonosítható, 3

büntetőpontot kell levonni. Második vétség elkövetésekor 6 büntetőpontot kell levonni,

ismételt /harmadik/ elkövetés esetén a csapatot a bajnokság végén alacsonyabb osztályba kell

sorolni.

KÖZZÉTÉTEL

 

Amennyiben lehetőség van rá labdarúgó esetében a sportszövetség versenyein történő

részvételtől való eltiltást, sportszakember esetében a sportszakmai tevékenységtől való

eltiltást, és a határozat rendelkező részét a DVKLSZ honlapján is közzé kell tenni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.